پروژه معدن

پروژه معدن در واقع قرارداد 3172 شرکت ملی صنایع مس ایران با شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه می باشد در ابتداي امر از طرف شركت سرمايه گذاري تحت قرارداد شماره 4005 به مبلغ 31،160،918،165 ريال به اين شركت واگذار گرديد و پس از اتمام اين قرارداد ، اجرای اين پروژه از تير ماه سال 1387 مستقيما از طرف شركت مس به شرکت صنعتی ، معدنی آریا ناران واگذار گرديد .

X