پروژه ساخت سد رسوبگیر و جاده سد

پروژه ساخت سد رسوبگیر و آبگیر میدوک از سال 1380 آغاز و در سال 1385 با تکمیل فاز اول سد رسوبگیر و ساخت تمامی سد آبگیر به پایان رسید 

X